DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HÓA CHẤT GIA DỤNG VÀ Y TẾ

DỊCH VỤ

TÀI LIỆU CẦN THIẾT

THỜI GIAN TIẾN HÀNH

Đăng ký lưu hành chính thức

1. Đơn xin đăng ký

2. Giấy đăng ký kinh doanh

3. Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất

4. Kết quả khảo nghiệm tác dụng sinh học

5. Tài liệu kỹ thuật

6. Thư ủy quyền của nhà sản xuất và Certificate of Free Sales (đối với sản phẩm nhập khẩu)

7. Giấy phép môi trường (đối với sản phẩm sản xuất trong nước)

60 ngày làm việc

Đăng ký lưu hành lại

1. Đơn xin đăng ký lại

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Báo cáo kết quả kinh doanh tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng

1. Công văn xin bổ sung phạm vi sử dụng hóa chất, chế phẩm

2. Kết quả khảo nghiệm của đối tượng xin bổ sung 3. Mẫu nhãn sau khi bổ sung phạm vi sử dụng

 

10 ngày làm việc

Xin phép nhập khẩu

1. Đơn xin nhập khẩu

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu lực của hóa chất

4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của hóa chất, chế phẩm được sản xuất từ hóa chất xin nhập khẩu

5. Kế hoạch sử dụng số hóa chất, chế phẩm xin nhập khẩu

15 ngày làm việc

Đăng ký quảng cáo

1. Giấy đăng ký quảng cáo

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị xin quảng cáo

3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của hóa chất xin quảng cáo

4. Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo)

5. Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, maket quảng cáo

 

Thay đổi tên thương mại khi xuất khẩu

1. Công văn xin thay đổi tên thương mại

2. Nội dung mẫu nhãn của hóa chất, chế phẩm sau khi đổi tên thương mại

10 ngày làm việc

 

Tin tức khác