Menu

Mốc áp thuế mã hàng 38.08

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/BTC-TCT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam;
- Công ty TNHH Thương mại -  Công nghiệp A.V.A.L;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của một số doanh nghiệp và Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các sản phẩm thuốc phòng trừ côn trùng (kiến, gián, ruồi, muỗi). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "mã hàng 3808 - thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)", áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp từ ngày 01/01/2009 đến trước ngày 01/01/2014, người nộp thuế đã phân nhóm và kê khai các mặt hàng thuốc diệt côn trùng (kiến, gián, ruồi, muỗi) ở khâu nhập khẩu hoặc mua vào trong nước hoặc sản xuất để bán ra áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%, nếu khi xuất bán trong nước người nộp thuế đã lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT đầu ra với cơ quan thuế với mức thuế suất GTGT là 5% thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính thông báo để doanh nghiệp và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC, CST, TCHQ, Thanh tra-BTC;
- Vụ PC, Thanh tra-TCT;
- Vụ CS-TCT(2);
- Lưu: VT, TCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Các tin khác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ
Add: P.2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 .6273.8033 / Fax: 04.6273.8028.
Thiết kế website bởi ADC Việt Nam
  • Số lượt thăm:339061
  • Online:21