Đăng ký lưu hành hóa chất

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG CẤM SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ PHẠM VI SỬ DỤNG