Đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

LỘ TRÌNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KHÔNG ĐƯỢC LƯU HÀNH